Personuppgiftspolicy

När Du som befintlig / nyregistrerad kund hos oss eller på annat sätt använder våra tjänster anses Du lämna ditt samtycke till att vi kommer lagra och hantera personuppgifter om dig.
Vi hanterar endast dina personuppgifter i din egenskap såsom företrädare för ett företag; Namn och kontaktuppgifter till företaget, ditt för- och efternamn samt e-postadress. Uppgifterna används för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig samt att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.
Vi verkar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet med utgångspunkt i att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service vad gäller kommunikation, marknadsföring, uppföljning och information.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Du kan när som helst kontakta oss och begära ut de uppgifter vi har lagrat om dig eller begära rättelse.

 

Ansvarig för datauppgiftsbehandlingen är;

Collection 12 AB (556485-4965)
Sollentunavägen 63
191 40 SOLLENTUNA
Telefon: 08 – 556 308 00
info@collection12.se

Kvalitetspolicy

Kunder – I vår kundnöjdhetsundersökning som sker regelbundet är vårt mål att uppnå 4,0 på en skala 1-5.

Leveranskvalitet – 97% vad som avser överenskommen leveranstid/kvalitet. Uppföljning sker månadsvis.

Ekonomi – Vi skall årligen överträffa föregående års omsättning.

Personal – Vår personal skall vara med företaget och dess ledning. Vi följer upp personalnöjdheten vid varje medarbetarsamtal som sker en gång per år. På en skala av 1-10 skall medelvärdet vara högre än 7,5

Miljöpolicy och Code of Conduct

Collection 12 strävar alltid efter att kunna erbjuda profilprodukter och tjänster som produceras eller utförs med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Hos Collection 12 är verksamheten av sådan art att den inte innebär några större arbetsmiljörisker. Vi klarar med god marginal de föreskrifter och normer som gäller.

Vi följer SBPR’s Code of Conduct som har tydliga kravställare mot vårt leverantörsled i etik och arbetsmiljö.